Lembretes: Filtro de arquivo C#

Pequeno lembrete de código: Filtro para OpenFileDialog e SaveFileDialog em C#

OpenFileDialog openFile = new OpenFileDialog();
openFile.InitialDirectory = "C:\\";
openFile.Filter = "xml files (*.xml)|*.xml|All Files (*.*)|*.*;
if (openFile.ShowDialog() == DialogResult.OK)
{
    textBoxXpto.Text = openFile.FileName;
}
Anúncios